<Previous Section>
<Next Section>

巧言

悠悠昊天。
曰父母且。
無罪無辜。
亂如此憮。
昊天已威。
予慎無罪。
昊天泰憮。
予慎無辜。
亂之初生。
僭始既涵。
亂之又生。
君子信讒。
君子如怒。
亂庶遄沮。
君子如祉。
亂庶遄已。
君子屢盟。
亂是用長。
君子信盜。
亂是用暴。
盜言孔甘。
亂是用餤。
匪其止共。
維王之邛。
奕奕寢廟。
君子作之。
秩秩大猷。
聖人莫之。
他人有心。
予忖度之。
躍躍毚兔。
遇犬獲之。
荏染柔木。
君子樹之。
往來行言。
心焉數之。
蛇蛇碩言。
出自口矣。
巧言如簧。
顏之厚矣。
彼何人斯。
居河之麋。
無拳無勇。
職為亂階。
既微且尰。
爾勇伊何。
為猶將多。
爾居徒幾何。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia