<Previous Section>
<Next Section>

何人斯

彼何人斯。
其心孔艱。
胡逝我梁。
不入我門。
伊誰云從。
維暴之云。
二人從行。
誰為此禍。
胡逝我梁。
不入唁我。
始者不如今。
云不我可。
彼何人斯。
胡逝我陳。
我聞其聲。
不見其身。
不愧于人。
不畏于天。
彼何人斯。
其為飄風。
胡不自北。
胡不自南。
胡逝我梁。
祇攪我心。
爾之安行。
亦不遑舍。
爾之亟行。
遑脂爾車。
壹者之來。
云何其盱。
爾還而入。
我心易也。
還而不入。
否難知也。
壹者之來。
俾我祇也。
伯氏吹壎。
仲氏吹篪。
及爾如貫。
諒不我知。
出此三物。
以詛爾斯。
為鬼為蜮。
則不可得。
有靦面目。
視人罔極。
作此好歌。
以極反側。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia