<Previous Section>
<Next Section>

巷伯

萋兮斐兮。
成是貝錦。
彼譖人者。
亦已大甚。
哆兮侈兮。
成是南箕。
彼譖人者。
誰適與謀。
緝緝翩翩。
謀欲譖人。
慎爾言也。
謂爾不信。
捷捷幡幡。
謀欲譖言。
豈不爾受。
既其女遷。
驕人好好。
勞人草草。
蒼天蒼天。
視彼驕人。
矜此勞人。
彼譖人者。
誰適與謀。
取彼譖人。
投畀豺虎。
豺虎不食。
投畀有北。
有北不受。
投畀有昊。
楊園之道。
猗于畝丘。
寺人孟子。
作為此詩。
凡百君子。
敬而聽之。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia