<Previous Section>
<Next Section>

小明

明明上天。
照臨下土。
我征徂西。
至于艽野。
二月初吉。
載離寒暑。
心之憂矣。
其毒大苦。
念彼共人。
涕零如雨。
豈不懷歸。
畏此罪罟。
昔我往矣。
日月方除。
曷云其還。
歲聿云莫。
念我獨兮。
我事孔庶。
心之憂矣。
憚我不暇。
念彼共人。
睠睠懷顧。
豈不懷歸。
畏此譴怒。
昔我往矣。
日月方奧。
曷云其還。
政事愈蹙。
歲聿云莫。
采蕭穫菽。
心之憂矣。
自始伊戚。
念彼共人。
興言出宿。
豈不懷歸。
畏此反覆。
嗟爾君子。
無恆安處。
靖共爾位。
正直是興。
神之聽之。
式穀以女。
嗟爾君子。
無恆安息。
靖共爾位。
好是正直。
神之聽之。
介爾景福。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia