<Previous Section>
<Next Section>

都人士

彼都人士。
狐裘黃黃。
其容不改。
出言有章。
行歸于周。
萬民所望。
彼都人士。
臺笠緇撮。
彼君子女。
綢直如髮。
我不見兮。
我心不說。
彼都人士。
充耳琇實。
彼君子女。
謂之尹吉。
我不見兮。
我心苑結。
彼都人士。
垂帶而厲。
彼君子女。
卷髮如蠆。
我不見兮。
言從之邁。
匪伊垂之。
帶則有餘。
匪伊卷之。
髮則有旟。
我不見兮。
云何盱矣。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia