<Previous Section>
<Next Section>

采綠

終朝采綠。
不盈一匊。
予髮曲局。
薄言歸沐。
終朝采藍。
不盈一擔。
五日為期。
六日不儋。
我不見兮。
我心不說。
彼都人士。
充耳琇實。
彼君子女。
謂之尹吉。
我不見兮。
我心苑結。
彼都人士。
垂帶而厲。
彼君子女。
卷髮如蠆。
我不見兮。
言從之邁。
匪伊垂之。
帶則有餘。
匪伊卷之。
髮則有旟。
我不見兮。
云何盱矣。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia