<Previous Section>
<Next Section>

白華

白華菅兮。
白茅束兮。
之子之遠。
俾我獨兮。
英英白雲。
露彼菅茅。
天步艱難。
之子不猶。
滮池北流。
浸彼稻田。
嘯歌傷懷。
念彼碩人。
樵彼桑薪。
卬烘于煁。
維彼碩人。
實勞我心。
鼓鍾于宮。
聲聞于外。
念子懆懆。
視我邁邁。
有鶖在梁。
有鶴在林。
維彼碩人。
實勞我心。
鴛鴦在梁。
戢其左翼。
之子無良。
二三其德。
有扁斯石。
履之卑兮。
之子之遠。
俾我疧兮。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia