<Previous Section>
<Next Section>

鳧鷖

鳧鷖在涇。
公尺來燕來寧。
爾酒既清。
爾殽既馨。
公尺燕飲。
福祿來成。
鳧鷖在沙。
公尺來燕來宜。
爾酒既多。
爾殽既嘉。
公尺燕飲。
福祿來為。
鳧鷖在渚。
公尺來燕來處。
爾酒既湑。
爾殽伊脯。
公尺燕飲。
福祿來下。
鳧鷖在潀。
公尺來燕來宗。
既燕于宗。
福祿攸降。
公尺燕飲。
福祿來崇。
鳧鷖在亹。
公尺來止熏熏。
旨酒欣欣。
燔炙芬芬。
公尺燕飲。
無有後艱。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia