<Previous Section>
<Next Section>

蕩蕩上帝。
下民之辟。
疾威上帝。
其命多辟。
天生烝民。
其命匪諶。
靡不有初。
鮮克有終。
文王曰咨。
咨女殷商。
曾是彊禦。
曾是掊克。
曾是在位。
曾是在服。
天降慆德。
女興是力 。
文王曰咨。
咨女殷商。
而秉義類 。
彊禦多懟。
流言以對。
寇攘式內。
侯作侯祝。
靡屆靡究 。
文王曰咨。
咨女殷商。
女炰烋于中國。
歛怨以為德。
不明爾德。
時無背無側 。
爾德不明。
以無陪無卿。
文王曰咨。
咨女殷商。
天不湎爾以酒。
不義從式。
既愆爾止。
靡明靡晦。
式號式呼。
俾晝作夜 。
文王曰咨。
咨女殷商。
如蜩如螗。
如沸如羹。
小大近喪。
人尚乎由行。
內奰于中國。
覃及鬼方 。
文王曰咨。
咨女殷商。
匪上帝不時。
殷不用舊。
雖無老成人。
尚有典刑。
曾是莫聽。
大命以傾 。
文王曰咨。
咨女殷商。
人亦有言。
顛沛之揭。
枝葉未有害。
本實先撥。
殷鑒不遠。
在夏后之世 。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia