<Previous Section>
<Next Section>

江漢

江漢浮浮。
武夫滔滔。
匪安匪遊。
淮夷來求。
既出我車。
既設我旟。
匪安匪舒。
淮夷來鋪。
江漢湯湯。
武夫洸洸。
經營四方。
告成于王。
四方既平。
王國庶定。
時靡有爭。
王心載寧。
江漢之滸。
王命昭虎。
式辟四方。
徹我疆土。
匪疚匪棘。
王國來極。
于理于理。
至于南海。
王命昭虎。
來旬來宣。
文武受命。
召公維翰。
無曰予小子。
召公是似。
肇敏戎公。
用錫爾祉。
釐爾圭瓚。
鬯一卣。
告于文人。
錫山土田。
于周受命。
自召祖命。
虎拜稽首。
天子萬年。
虎拜稽首。
對揚王休。
作召公考。
天子萬壽。
明明天子。
令聞不已。
矢其文德。
洽此四國。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia