<Previous Section>
<Next Section>

常武

赫赫明明。
王命卿士。
南仲大祖。
大師皇父。
整我六師。
以脩我戎。
既敬既戒。
惠此南國。
王謂尹氏。
命程伯休父。
左右陳行。
戒我師旅。
率彼淮浦。
省此徐土。
不留不處。
三事就緒。
赫赫業業。
有嚴天子。
王舒保作。
匪紹匪遊。
徐方繹騷。
震驚徐方。
如雷如霆。
徐方震驚。
王奮厥武。
如震如怒。
進厥虎臣。
闞如虓虎。
鋪敦淮濆。
仍執醜虜。
截彼淮浦。
王師之所。
王旅嘽嘽。
如飛如翰。
如江如漢。
如山之苞。
如川之流。
綿綿翼翼。
不測不克。
濯征徐國。
王猶允塞。
徐方既來。
徐方既同。
天子之功。
四方既平。
徐方來庭。
徐方不回。
王曰還歸。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia