<Previous Section>
<Next Section>

召旻

旻天疾威。
天篤降喪。
瘨我饑饉。
民卒流亡。
我居圉卒荒。
天降罪罟。
蟊賊內訌。
昏椓靡共。
潰潰回遹。
實靖夷我邦。
皋皋訿訿。
曾不知其玷。
兢兢業業。
孔填不寧。
我位孔貶。
如彼歲早。
草不潰茂。
如彼棲苴。
我相此邦。
無不潰止。
維昔之富。
不如時。
維今之疚。
不如茲。
彼疏斯粺。
胡不自替。
職兄斯引。
池之竭矣。
不云自頻。
泉之竭矣。
不云自中。
溥斯害矣。
職兄斯弘。
不災我躬。
昔先王受命。
有如召公。
日辟國百里。
今也日蹙國百里。
於乎哀哉。
維今之人。
不尚有舊。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia