<Previous Section>
<Next Section>

淇奧

瞻彼淇奧。
綠竹猗猗。
有匪君子。
如切如磋。
如琢如磨。
瑟兮僩兮。
赫兮咺兮。
有匪君子。
終不可諼兮。
瞻彼淇奧。
綠竹青青。
有匪君子。
充耳琇瑩。
會弁如星。
瑟兮僩兮。
赫兮咺兮。
有匪君子。
終不可諼兮。
瞻彼淇奧。
綠竹如簀。
有匪君子。
如切如錫。
如圭如璧。
寬兮綽兮。
猗重較兮。
善戲謔兮。
不為虐兮。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia