<Previous Section>
<Next Section>

氓之蚩蚩。
抱布貿絲。
匪來貿絲。
來即我謀。
送子涉淇。
至于頓丘。
匪來愆期。
子無良媒。
將子無怒。
秋以為期。
乘彼垝垣。
以望復關。
不見復關。
泣涕漣漣。
既見復關。
載笑載言。
爾卜爾筮。
體無咎言。
以爾車來。
以我賄遷。
桑之未落。
其葉沃若。
于嗟鳩兮。
無食桑葚。
于嗟女兮。
無與士耽。
士之耽兮。
猶可說也。
女之耽兮。
不可說也。
桑之落矣。
其黃而隕。
自我徂爾。
三歲食貧。
淇水湯湯。
漸車帷裳。
女也不爽。
士貳其行。
士也罔極。
二三其德。
三歲為婦。
靡室勞矣。
夙興夜寐。
靡有朝矣。
言既遂矣。
至于暴矣。
兄弟不知。
咥其笑矣。
靜言思之。
躬自悼矣。
及爾偕老。
老使我怨。
淇則有岸。
隰則有泮。
總角之宴。
言笑晏晏。
信膂旦旦。
不思其反。
反是不思。
亦已焉哉。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia