t
t'ul 1013b BM 1013c BM 1014 BM
ta 0058a BM 0058b BM 0058c BM 0059a BM 0059b BM 0059c BM 0059d BM 0059e BM 0059f BM 0060 BM 0060a BM 0065b BM 0067a BM 0067d BM 0068a BM 0068d BM 0069b BM 0070b BM 0071a VB 0072 VB 0074 VB 0074b VB 0077 VB 0112 BM 0112a BM 0112b BM 0113 BM 0113a BM 0117b BM 0117c BM 0117d BM 0118 BM 0118a BM 0118b BM 0118c BM 0119 BM 0126c BM 0126d BM 0126e BM 0126f BM 0126g BM 0358 BM 0359 BM 0360 BM 0634 BM 0635 BM 0637 BM 0638 BM 0662 BM 0663 BM 0664 BM 0665 BM 0738b BM 1004a BM
tan 0633 BM 0636 BM 0712 BM 0713 BM 0713a BM 0713b BM 0738a BM
te 0066 BM 0067b BM 0067e BM 0068b BM 0069 BM 0070 BM 0070c BM 0090 BM 0090a BM 0090b BM 0090c BM 0091 BM 0091a BM 0092e BM 0093 BM 0093a BM 0100 BM 0100a BM 0100b BM 0100c BM 0101 BM 0101a BM 0101b BM 0599 BM
teh 0597a BM
ti 0067 BM 0067c BM 0068 BM 0068c BM 0069a BM 0070a BM 0070d BM 0078c VB 0078e VB 0079a VB 0080 VB 0080b VB 1004b BM
til 0201 BM
to 0051 BM 0051a BM 0051b BM 0052 BM 0052a BM 0052b BM 0053 BM 0057d BM 0155c BM 0155d BM 0155e BM 0156 BM 0516c BM 0659 BM
tu 0102c BM 0103 BM 0103a BM 0103b BM 0103c BM 0103d BM 0103e BM 0103f BM 0103g BM 0104 BM 0105 BM 0106 BM 0106a BM 0106b BM 0106c BM 0106d BM 0107 BM 0108 BM 0109 BM 0109a BM 1082b JJ
tuk' 0314b BM 0315 BM 0316 BM
tun 0616a BM