0190
0190 ahaw BM
0191 ahaw BM
0192 k'ah BM
0192a ahaw BM
0192b ah_caan BM
0192c ahaw BM
0193 ah_caan BM
0193a ahaw BM
0193b ah_caan BM
0194 ahaw BM
0195 ahaw BM
0195a hu BM
0195b UND BM
0196 UND BM
0196a UND BM
0196b mi BM
0197 mi BM
0198 UND BM
0199 mi BM