0610
0610 UND BM
0611 kib BM
0612 kaban BM
0613 kab BM
0614 ka BM
0614a UND BM
0614b ez'nab BM
0615 0 BM
0616 ku BM
0616a tun BM
0616b wiz BM
0617 cu BM
0617a wiz BM
0617b cuk BM
0618 nik BM
0619 lah BM