1300
1300 UND KK
1301 UND KK
1302 UND KK
1303 UND KK
1304 UND KK
1305 UND KK
1306 UND KK
1307 UND KK
1308 ahaw BM
1309 na BM