Shi Jing
Bibliographical Data

Chinese
English
Bilingual
國風 LESSONS FROM THE STATES
周南 THE ODES OF ZHOU AND THE SOUTH
關睢 GUAN JU
葛覃 GE TAN
卷耳 JUAN ER
樛木 JIU MU
螽斯 ZHONG SI
桃夭 TAO YAO
兔罝 TU JU
芣苡 FOU YI
漢廣 HAN GUANG
汝墳 RU FEN
麟之趾 LIN ZHI ZHI
召南 THE ODES OF SHAO AND THE SOUTH
鵲巢 QUE CHAO
采蘩 CAI FAN
草蟲 CAO CHONG
采蘋 CAI PING
甘棠 GAN TANG
行露 XING LU
羔羊 GAO YANG
殷其雷 YIN QI LEI
摽有梅 BIAO YOU MEI
小星 XIAO XING
江有汜 JIANG YOU SI
野有死麇 YE YOU SI JUN
何彼襛矣 HE BI NONG YI
騶虞 ZOU YU
邶風 THE ODES OF BEI
柏舟 BO ZHOU
綠衣 LU YI
燕燕 YAN YAN
日月 RI YUE
終風 ZHONG FENG
擊鼓 JI GU
凱風 KAI FENG
雄雉 XIONG ZHI
匏有苦葉 PAO YOU KU YE
谷風 GU FENG
式微 SHI WEI
旄丘 MAO QIU
簡兮 JIAN XI
泉水 QUAN SHUI
北門 BEI MEN
北風 BEI FENG
靜女 JING NU
新臺 XIN TAI
二子乘舟 ER ZI CHENG ZHOU
鄘風 THE ODES OF YONG
柏舟 BO ZHOU
牆有茨 QIANG YOU CI
君子偕老 JUN ZI XIE LAO
桑中 SANG ZHONG
鶉之奔奔 CHUN ZI BEN BEN
定之方中 DING ZHI FANG ZHONG
蝃蝀 DI DONG
相鼠 XIANG SHU
干旄 GAN MAO
載馳 ZAI CHI
衛風 THE ODES OF WEI
淇奧 QI AO
考槃 KAO PAN
碩人 SHUO REN
MANG
竹竿 ZHU GAN
芄蘭 WAN LAN
河廣 HE GUANG
伯兮 BO XI
有狐 YOU HU
木瓜 MU GUA
王風 THE ODES OF WANG
黍離 SHU LI
君子于役 JUN ZI YU YI
君子陽陽 JUN ZI YANG YANG
揚之水 YANG ZHI SHUI
中谷有蓷 ZHONG GU
兔爰 TU YUAN
葛藟 GE LEI
采葛 CAI GE
大車 DA CHE
丘中有麻 QIU ZHONG YOU MA
鄭風 THE ODES OF ZHENG
緇衣 ZI YI
將仲子 JIANG ZHONG ZI
叔于田 SHU YU TIAN
大叔于田 DA SHU YU TIAN
清人 QING REN
羔裘 GAO QIU
遵大路 ZUN DA LU
女曰雞鳴 NU YUE JI MING
有女同車 YOU NU TONG CHE
山有扶蘇 SHAN YOU FU SU
蘀兮 TUO XI
狡童 JIAO TONG
褰裳 QIAN CHANG
FENG
東門之墠 DONG MEN ZHI SHAN
風雨 FENG YU
子衿 ZI JIN
揚之水 YANG ZHI SHUI
出其東門 CHU QI DONG MEN
野有蔓草 YE YOU MAN CAO
溱洧 QIN WEI
齊風 THE ODES OF QI
雞鳴 JI MING
XUAN
ZHU
東方之日 DONG FANG ZHI RI
東方未明 DONG FANG WEI MING
南山 NAN SHAN
甫田 FU TIAN
盧令 LU LING
敝笱 BI GOU
載驅 ZAI QU
猗嗟 YI JIE
魏風 THE ODES OF WEI
葛屨 GE JU
汾沮洳 FEN JU RU
園有桃 YUAN YOU TAO
陟岵 ZHI HU
十畝之間 SHI MU ZHI JIAN
伐檀 FA TAN
碩鼠 SHUO SHU
唐風 THE ODES OF TANG
蟋蟀 XI SHUAI
山有樞 SHAN YOU SHU
揚之水 YANG ZHI SHUI
椒聊 JIAO LIAO
綢繆 CHOU MOU
杕杜 DI DU
羔裘 GAO QIU
鴇羽 BAO YU
無衣 WU YI
有杕之杜 YOU DI ZHI DU
葛生 GE SHENG
采苓 CAI LING
秦風 THE ODES OF QIN
車鄰 CHE LIN
駟驖 SI TIE
小戎 XIAO RONG
蒹葭 JIAN JIA
終南 ZHONG NAN
黃鳥 HUANG NIAO
晨風 CHEN FENG
無衣 WU YI
渭陽 WEI YANG
權輿 QUAN YU
陳風 THE ODES OF CHEN
宛丘 WAN QIU
東門之枌 DONG MEN ZHI FEN
衡門 HENG MEN
東門之池 DONG MEN ZHI CHI
東門之楊 DONG MEN ZHI YANG
墓門 MU MEN
防有鵲巢 FANG YOU QUE CHAO
月出 YUE CHU
株林 ZHU LIN
澤陂 ZE PO
檜風 THE ODES OF KUAI
羔裘 GAO QIU
素冠 SU GUAN
隰有萇楚 XI YOU CHANG CHU
匪風 FEI FENG
曹風 THE ODES OF CAO
蜉蝣 FU YOU
候人 HOU REN
鳲鳩 SHI JIU
下泉 XIA QUAN
豳風 THE ODES OF BIN
七月 QI YUE
鴟鴞 CHI XIAO
東山 DONG SHAN
破斧 PO FU
伐柯 FA KE
九罭 JIU YU
狼跋 LANG BA
小雅 MINOR ODES OF THE KINGDOM
鹿鳴之什 DECADE OF LU MING
鹿鳴 LU MING
四牡 SI MU
皇皇者華 HUANG HUANG ZHE HUA
常棣 CHANG DI
伐木 FA MU
天保 TIAN BAO
采薇 CAI WEI
出車 CHU CHE
杕杜 DI DU
南陔 NAN GAI
白華之什 DECADE OF BAIHUA
白華 BAI HUA
華黍 HUA SHU
魚麗 YU LI
由庚 YOU GENG
南有嘉魚 NAN YOU JIA YU
崇丘 CHONG QIU
南山有臺 NAN SHAN YOU TAI
由儀 YOU YI
蓼蕭 LIAO XIAO
湛露 ZHAN LU
彤弓之什 DECADE OF TONG GONG
彤弓 TONG GONG
菁菁者莪 JING JING ZHE E
六月 LIU YUE
采芑 CAI QI
車攻 CHE GONG
吉日 JI RI
鴻雁 HONG YAN
庭燎 TING LIAO
沔水 MIAN SHUI
鶴鳴 HE MING
祈父之什 DECADE OF QI FU
祈父 QI FU
白駒 BAI JU
黃鳥 HUANG NIAO
我行其野 WO XING QI YE
斯干 SI GAN
無羊 WU YANG
節南山 JIE NAN SHAN
正月 ZHENG YUE
十月之交 SHI YUE ZI JIAO
雨無正 YU WU ZHENG
小旻之什 DECADE OF XIAO MIN
小旻 XIAO MIN
小宛 XIAO WAN
小弁 XIAO BIAN
巧言 QIAO YAN
何人斯 HE REN SI
巷伯 XIANG BO
谷風 GU FENG
蓼莪 LIAO E
大東 DA DONG
四月 SI YUE
北山之什 DECADE OF BEI SHAN
北山 BEI SHAN
無將大車 WU JIANG DA CHE
小明 XIAO MING
鼓鍾 GU ZHONG
楚茨 CHU CI
信南山 XIN NAN SHAN
甫田 FU TIAN
大田 DA TIAN
瞻彼洛矣 ZHAN BI LUO YI
裳裳者華 CHANG CHANG ZHE HUA
桑扈之什 DECADE OF SANG HU
桑扈 SANG HU
鴛鴦 YUAN YANG
頍弁 KUI BIAN
車舝 CHE XIA
青蠅 QING YING
賓之初筵 BIN ZHI CHU YAN
魚藻 YU ZAO
采菽 CAI SHU
角弓 JIAO GONG
菀柳 WAN LIU
都人士之什 DECADE OF DU REN SHI
都人士 DU REN SHI
采綠 CAI LU
黍苗 SHU MIAO
隰桑 XI SANG
白華 BAI HUA
綿蠻 MIAN MAN
瓠葉 HU YE
漸漸之石 JIAN JIAN ZHI SHI
苕之華 TIAO ZHI HUA
何草不黃 HE CAO BU HUANG
大雅 GREATER ODES OF THE KINGDOM
文王之什 DECADE OF WEN WANG
文王 WEN WANG
大明 DA MING
綿 MIAN
棫樸 YU PU
早麓 ZAO LU
思齊 SI QI
皇矣 HUANG YI
靈臺 LING TAI
下武 XIA WU
文王有聲 WEN WANG YOU SHENG
生民之什 DECADE OF SHENG MIN
生民 SHENG MIN
行葦 XING WEI
既醉 JI JUI
鳧鷖 FU YI
假樂 JIA LE
公劉 GONG LIU
泂酌 JIONG ZHUO
卷阿 JUAN A
民勞 MIN LU
BAN
蕩之什 DECADE OF DANG
DANG
YI
桑柔 SANG ROU
雲漢 YUN HAN
崧高 SONG GAO
烝民 ZHENG MIN
韓奕 HAN YI
江漢 JIANG HAN
常武 CHANG WU
瞻卬 ZHAN YANG
召旻 ZHOU WEN
ODES OF THE TEMPLE AND THE ALTAR
周頌清廟之什 SACRIFICIAL ODES OF ZHOU, DECADE OF QING MIAO
清廟 QING MIAO
維天之命 WEI TIAN ZHI MING
維清 WEI QING
烈文 LIE WEN
天作 TIAN ZUO
昊天有成命 HAO TIAN YOU CHENG MING
我將 WO JIANG
時邁 SHI MAI
執競 ZHI JING
思文 SI WEN
周頌臣工之什 SACRIFICIAL ODES OF ZHOU, DECADE OF CHEN GONG
臣工 CHEN GONG
噫嘻 YI XI
振鷺 ZHEN LU
豐年 FENG NIAN
有瞽 YOU GU
QIAN
YONG
載見 ZAI JIAN
有客 YOU KE
WU
周頌閔予小子之什 SACRIFICIAL ODES OF ZHOU, DECADE OF MIN YOU XIAO ZI
閔予小子 MIN YU XIAO ZI
訪落 FANG LUO
敬之 JING ZHI
小毖 XIAO BI
載芟 ZAI SHAN
良耜 LIANG SI
絲衣 SI YI
ZHUO
HUAN
LAI
BAN
魯頌 PRAISE-SONGS OF LU
JIONG
有駜 YOU BI
泮水 PAN SHUI
閟宮 BI GONG
商頌 SACRIFICIAL ODES OF SHANG
NA
烈祖 LIE ZU
玄鳥 XUAN NIAO
長發 CHANG FA
殷武 YIN WU
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia